پس از رمی آخرین بت بی‌درنگ قربانی کن!... و اکنون در منی یی، ابراهیمی، و اسماعیلت را به قربانگاه آورده‌ای، اسماعیل تو کیست؟ چیست؟ مقامت؟ آبرویت؟موقعیتت، شغلت؟ پولت؟ خانه‌ات؟ ... .من چه می‌دانم؟ این را تو خود می‌دانی، تو خود آن را، او را - هرچه هست و هرکه هست - باید به منی آوری و برای قربانی، انتخاب کنی، من فقط می‌توانم نشانهایش را به تو بدهم: آنچه تو را، در راه مسئولیت به تردید می‌افکند، آنچه تورا به خود بسته است و ... .

فایل(های) الحاقی

ebrahim.pdf 67 KB application/pdf