چون‌که بهرام شد نشاط پرست<br /> دیده در نقش هفت پیکر بست<br /> روز شنبه ز دیر شماسی<br /> خیمه زد در سواد عباسی<br /> سوی گنبدسرای غالیه‌فام<br /> پیش بانوی هند شد به سلام<br /> تا شب آنجا نشاط و بازی کرد<br /> عودسازی و عطرسازی کرد<br /> چون برافشاند شب به سنت شاه<br /> بر حریر سپید مشکِ سیاه<br /> تا ز درج گه گشاید قند<br /> گویدش مادگانه لفظی چند<br /> ز آن فسانه که لب پر آب کند<br /> مست را آرزوی خواب کند

فایل(های) الحاقی

هفت بزم بهرام گور haft bazm e bahrame goor.pdf 623 KB application/pdf