این سوره شصت و چهار آیه دارد و در مدینه نازل شده است.
علّت نام گذاری این سوره به نور، آیه سی و پنج است که در آن خداوند به عنوان نور آسمان‌ها و زمین معرفی شده است.
از آنجا که در این سوره سفارش‌های بسیار در مورد رعایت عفت و پاکدامنی توسط عموم مؤمنان و خصوصاً زنان صورت گرفته، در روایات نسبت به آموزش و قرائت این سوره توسط زنان تأکیدات بسیار آمده است.
احکام مجازات مردان و زنان زناکار و کسانی که به زنان پاکدامن تهمت زنا بزنند، همچنین ماجرای معروف افک، حکم حجاب و رعایت پاکدامنی برای جلوگیری از انحرافات، موضوعاتی است که این سوره به آنها می‌پردازد.

فایل(های) الحاقی

تفسیر سوره نور noor.pdf 1,058 KB application/pdf