دو باغ را کنار هم در نظر بگیرید که از نظر آب و هوا و نوع گیاهان و درختان یکسانند. باغبان یکی از آنها به آفات و آسیب‌هایی که باغ را تهدید می‌کند توجه دارد، قهراً آن باغ از طراوت و شادابی و میوه و گل و شکوفه برخوردار است، ولی باغبان دیگر به آفات و آسیبها یا توّجه ندارد و یا بی خبر است، در نتیجه باغی پژمرده و میوه‌هایی کرم خورده خواهد داشت.<br /> انسان نیز چنین است، که اگر توجه به آفات روحی و جسمی خود نکند، عنصری وازده و خطرناک خواهد شد، ولی اگر با توجه و دقت مراقب خود باشد، فردی وارسته و شایسته خواهد گردید.<br /> آفات و آسیب‌ها در مورد انسان، همان عیوب و گناهان است که تمام انبیا و کتاب‌های آسمانی، بشر را از آلودگی به آن، بر حذر داشته‌اند و با هشدارها و تاکیدات خود انسان‌ها را به پاکی و اجتناب از گناه، دعوت نموده‌اند.

فایل(های) الحاقی

گناه‌شناسی gonah shenasi.pdf 855 KB application/pdf