شریعت کی‌سوگماد

اک ـ صدای مقدس سوگماد<br /> اک مجموعهٔ کل هوشیاری‌ها است.<br /> اک حضور مطلق، علم مطلق و قدرت مطلق سوگماد است، تمامیت سوگماد در اقلیم خودش و در کائنات. زندگی در وردان ازلی، یا کلمهٔ (آن) خلاصه می‌شود. وردان جوهر حیات است. عظیم‌تر از کلمهٔ کائنات وجود ندارد. این‌گونه است که سوگماد تنها از مجرای صوت ازلی با ما سخن می‌گوید. او شیوهٔ تماس دیگری ندارد مگر از طریق اک یا انرژی خلاقه. از درون این صدای الهی است که تمامی اصوات دیگر به ظهور می‌رسند.<br /> کسانی‌که در منزلگاه او به‌سر می‌برند تفاوت بین کلمهٔ ازلی و جهان‌های متجلی شده، بین نغمهٔ آسمانی و بازتاب آن را تشخیص می‌دهند. آنان قادرند اختلاف بین اصوات ”دهونات‌میک“ و ”وارنات‌میک“ را دریابند. اک همه آفرین، صدای سوگماد است و همهٔ اصوات دیگر از درون آن برمی‌خیزند. در عین‌حال تمامی نغمات الهی‌اش به‌منزله بازتاب نغمهٔ اصلی در عرصهٔ طبقات مادی غوطه‌ورند. صدای سوگماد دهونات‌میک است، کلامی که قابل نوشتن نیست. هیچ نماد نگارشی برایش وجود ندارد. موسیقی سوگماد این‌چنین است. وارنات‌میک صوتی است که در سخن و نوشتار می‌گنجد. نسخه‌هائی از شریعت کی‌سوگماد که در طبقات زیرین قرار دارد از قماش وارنات‌میک و در نتیجه قابل گفتن و نوشتن است. اما در عوالم فوقانی تنها موسیقی سپید بهشتی در کتاب آمده است. اک اقیانوس عشق است. دریائی بخشایش‌گر و آفریننده که به‌گوش پیروان سوگماد شنیده می‌شود. از میان این اقیانوس عشق حاصل‌جمع تمامی آموزش‌ها از سوگماد می‌تابد. آن کلام الهی است که همانا دربرگیرنده‌ٔ تمامی گفته‌ها و کرده‌های سوگماد و خاصیت هستی اوست.<br /> صدای سوگماد همهٔ کیفیات آن وجود شاهانه را در خود دارد که در اقیانوس عشق و رحمت مقیم است. روندی دائمی است که از منشأ خود در اقلیم آسمانی به‌سوی جهان‌های زیرین جاری است. این اقیانوس عشق و رحمت خود را به‌صورت امواجهی که از چشمه‌ای فوران می‌کنند و به ظهور می‌رساند. چون کیفیات سوگماد را در خود دارد، در طبقات زیرین که شامل جهان فیزیکی می‌شود، تنها می‌تواند به‌صورت آگاهی جلوه‌گر شود. <br /> به این ترتیب هنگامی‌که به طبقهٔ روح یا آتمالوک می‌رسد، خود را در صورت ست‌نام در ساچ‌خند متجلی می‌کند. این مقام الهی تماماً شخصیت می‌پذیرد و در قالب آن تمامی کیفیات سوگماد را برای نخستین‌بار در صورتی منفرد به تجلی می‌گذارد. ست‌نام آفریدگار یگانه، پروردگار، خدا و پدر تمامی پیروان ادیان حقیقی است. او سرچشمه‌ای است که از میانش موج سوگماد هدایت می‌شود و به همه عوالم زیرین راه می‌یابد. در سراسر عوامل مقام متعال، همه کسانی‌که در دامان سوگماد اقامت گزیده‌اند می‌توانند صدای او را بشنوند و ببینند. او تنها به گوش روح‌های بیدارشده‌ای شنیده می‌شود که وصل را از پیران اک دریافت کرده‌اند. هنگامی‌که آگاهی انسان در آدمی بیدار شد و توانست موج سوگماد را بشنود و ببیند، روشن‌ضمیر می‌شود. او صدای سوگماد را می‌شنود، و ـ آن ـ را می‌بیند و قدرت مطلق ـ آن ـ را حس می‌کند چون اک مقام الهی است که خود را در تمامی آنچه که قابل شنیدن و دیدن باشد به ظهور می‌رساند.

فایل(های) الحاقی

شریعت کی‌سوگماد Shariaat_Ki_Sogmad.pdf 1,221 KB application/pdf