دربارهٔ جمعیت بهائیان ایران داده‌های موجود سخت متناقض است در اوایل سدهٔ بیستم میلادی تعداد ایشان حدود ۱۰۰۰۰ نفر گزارش می‌شود. بیست سال بعد در حوالی سال ۱۳۰۷ شمسی حسن نیکو، مبلغ پیشین بهائی، این رقم را اقرارآمیز دانست و شمار بابی‌ها در سراسر جهان را اعم از ازلی و بهائی ۵۲۰۷ نفر اعلام نمود که ۳۹۶۰ نفر در ایران زندگی می‌کنند. این ادعا قانع کننده نیست زیرا در فهرست مندرج در کتاب نیکو نام برخی از روستاهای معروف بهائی نشین دیده نمی‌شود لذا به نظر می‌رسد که ارقام فوق منطبق با روح کتاب نیکوست که با هدف تخفیف و تحقیر بهائیت تدوین شده... .

فایل(های) الحاقی

جستارهائی از تاریخ بهائی‌گری در ایران Bahaee.pdf 969 KB application/pdf