نامه‌های طریق نور خدمتی است که ماهانه به دوستداران راه باستانی ”اکنکار“ عرضه می‌گردد و به دانش شما در مورد روش‌های برتر روحانی برای رسیدن به ملکوت آسمان‌ها می‌افزاید. اولین مبحثی که به آن می‌پردازیم، و یکی از بحث‌برانگیزترین آنها نیز می‌باشد تسلیم است. تنها معدود افرادی می‌دانند: ”تسلیم به چه معناست. به‌طور کلی طرز فکر عمومی مردم نسبت به تسلیم به سه بخش تقسیم می‌شود:<br /> اول آنها که ایده کم‌رنگی از آن دارند.<br /> دوم آنان که ایده‌ای ذهنی از آن دارند.<br /> سوم کسانی هستند که آن را احساس کرده‌اند.<br /> اما هیچ‌یک از اینها تسلیم حقیقی نیست. تسلیم کلید واقعی موفقیت روحانی در حالت خارج از بدن است. اگر کسی خواستار موفقیت در هر یک از جهان‌های نادیدنی است، تنها راه همین است. چرا که تنها با ”تسلیم“ است که اشراق، بصیرت و دانش حقیقی روحانی کسب کرده و صد البته به پادشاهی خدا قدم می‌نهیم. حال سئوالی که به ذهن می‌رسد این است که به چه کسی باید تسلیم شویم؟ جواب کاملاً مشخص است تسلیم به استاد درون. البته نه به‌شکل ظاهر او که با چشم فیزیکی دیده می‌شود بلکه آن کسی که در کالبدی نورانی به‌سوی‌تان می‌آید. ”استاد حقیقی“ اوست.<br /> تسلیم به استاد حقیقی یکی از اصولی است که بر خلاف ظاهرش معنائی کاملاً پیچیده دارد و هر آنکه به والاترین قلمرو اولوهیت وارد می‌شود با آن روبرو خواهد شد.

فایل(های) الحاقی

نامه‌های طریق نور namehaye tarighe noor.pdf 1,578 KB application/pdf