روح‌نوردان سرزمین‌های دور

نخستین برخورد من با آموزش‌های اک توسط پال توئیچل پیش آمد که نام معنوی‌اش پدارزاسک بود. او، در آن هنگام که من در یک پایگاه هوائی نزدیک توکیو خدمت می‌کردم، ماهانتا، استاد حق در قید حیات بود. در یگ آگهی که که او در مجلهٔ تقدیر: Fate Magazine چاپ می‌کرد، صحبت از سفر روح به میان آمده بود و من مشتاقانه طی نامه‌ای درخواست اطلاعات کردم. در آن‌زمان این واقعه برایم اهمیت خودش را آشکار نکرده بود، زیرا هیچ خبر نداشتم چگونه زندگی مرا تغییر خواهد داد.<br /> چندین هفته بعد، اولین بروشور اک از طریق پشت به‌دستم رسید. حتی فکر سفر روح هم مرا از هیجان خشک می‌کرد. اما حتی نمی‌توانستم حدس بزنم که این بخش ناچیزی از دستورالعمل‌هائی بود که قرار بود در زمینهٔ معنویت فرا گیرم. بخش عمدهٔ آن از طبقات درون صادر می‌شد، جائی‌که در کالبد معنوی خود با پال دیدار می‌کردم، زیرا او این قدرت را دارا بود. چند نفر از پیشوایان مذهبی هستند که بتوانند چنین ادعا کنند؟<br /> در مراحل نخستین آموزش‌هایم، پال ترسی را ردیابی کرد که مدت‌ها پیش توسط مذهب درونم تعبیه شده بود ـ ترس از جهنم برای گناهان ناشناخته، یکی از موانعی که بر سراه رسیدن به خدا وجود دارد و بیش از آنها بزرگ است که یک فرد بتواند به تنهائی بر آن فائق آید. پال قصد کرده بود مرا با این ترس روبه‌رو کرده و چنگال‌هایش را سست کند.<br /> از سن چهارده‌سالگی، پال و سایر استادان اک امور معنوی زندگی مرا اداره می‌کردند و ترتیبی اتخاذ کردند که تحصیلات ردهٔ اولم را در مدرسهٔ مذهبی لوترن‌ها آغاز کنم. معلمین آنجا تعلیم خود را از نخستین گناه آدم، ابوالبشر شروع می‌کردند، تا جائی‌که عیسی به‌عنوان تنها ناجی او ظهور می‌کنند. شک و تردید در خصوص آموزش‌های انجیلی همواره چون مهمیزی در افکارم فرو می‌رفت و تا ژاپن هم مرا تعقیب کرده بود.<br /> سئوال‌های من در خصوص زندگی از محدودهٔ مفاهیم گناه نخستین و رستگاری تجاوز می‌کردند. من دربارهٔ بسیاری از چیزهائی که در انجیل به توضیح در نیامده بودند، در شگفت بودم: آیا خلق همهٔ جهان‌ها براساس سفر آفرینش بود یا از فرضیهٔ تکامل پیروی می‌کرد؟ در جهان تازه‌ای که بیش از سه نفر سکنه نداشت، زن قابیل از کجا آمد؟ آیا الیاس پیامبر در کالبد یحیای تعمیددهنده حلول مکرر کرده بود؟ اگر عیسی تنها ناجی مصلوب شده بود، پس تکلیف گریشنای هندو، میترای پارس و کوئتزال کوآلت Quetzalcoalt مکزیکی، که همه در راه خیرات معنوی برای پیروانشان مصلوب شدند، چه می‌شود؟ آیا نسخهٔ دست‌خط یافت شده در بحرالمیت هیچ‌گونه تفاوتی در ترجمه و در نتیجه، در فهم حقیقت انجیل ایجاد خواهد کرد؟

فایل(های) الحاقی

روح‌نوردان سرزمین‌های دور roohnavardane sarzaminhaie door.pdf 5,038 KB application/pdf
روح‌نوردان سرزمین‌های دور ـ ۲ roohnavardane sarzaminhaie door-2.pdf 7,146 KB application/pdf
روح‌نوردان سرزمین‌های دور ـ ۳ roohnavardane sarzaminhaie door-3.pdf 4,662 KB application/pdf