مورگان اولین مرد متخصصی بود که کوشید تا نظم معینی در ماقبل تاریخ انسان وارد کند. او طبعاً از میان سه دوره توحش، بربریت و تمدن به اولی و دومی و گذار آن به سومی می‌پردازد. وی هر یک از این دوران‌ها را پیشرفتی که در تولید وسایل معاش پیدا شده به مراحل پائینی، میانی و بالائی تقسیم می‌کند زیرا همان‌طور که می‌گوید: ”کل مسأله توافق بشر در زمین وابسته به مهارت وی در این جهت بود. انسان‌ها تنها موجوداتی هستند که می‌توان گفت کنترل مطلق بر تولید خوراک پیدا کرده‌اند. دوران‌های بزرگ پیشرفت بشریت کم و بیش به‌طور مستقیم با توسعه منابع معاش یکی بوده است“. تحول خانواده هم‌زمان با آن پیش می‌رود ولی چنان معیار تعیین کننده‌ای برای تعیین حدود دوران‌ها به‌دست نمی‌دهد.

فایل(های) الحاقی

منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت mansha-khanevadeh1.pdf 117 KB application/pdf
منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت mansha-khanevadeh2.pdf 185 KB application/pdf