دانش‌واژه‌ی آینده‌پژوهی

از بهار 1383، که مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی فعالیت خود را آغاز کرده است، با مشکل بزرگ ناهماهنگی واژه‌ها و نارسایی برخی از آنها رو‌به‌رو بوده است . گاهی در چند کتاب متفاوت آینده‌پژوهی و حتی گاهی در یک کتاب، برای مفهومی خاص واژه های متفاوتی به کار می‌رود. گاهی واژه‌ها برای بیان مفهوم‌های مورد‌نظر نارسا و گاهی از نظر دستور زبان فارسی نادرست هستند. حتی در برخی موارد به جای معادل سازی واژه‌های انگلیسی، اصل واژه‌ها در متون فارسی به کار گرفته می‌شوند که علاوه بر نازیبایی متن، بتدریج از قدرت زبان فارسی خواهد کاست.<br /> این مشکل چندان غیرطبیعی به نظر نمی‌رسد. آینده‌پژوهی در کشور ما دانشی جوان است و گسترش سریع آن ، ورود واژه‌های بیگانه را به زبان فارسی از این راه اجتناب ناپذیر کرده است. بنابراین تلاش برای گزینش و ایجاد برابر نهاده‌های مناسب برای واژه‌های بیگانه و کاهش آهنگ ورود آنها به زبان فارسی ضروری می‌نماید.<br /> به همین منظور، کار تدوین واژه‌نامه‌ی جامع آینده‌پژوهی در گروه مبانی نظری آینده‌پژوهی مرکز آغاز شده است.

فایل(های) الحاقی

دانش‌واژه‌ی آینده‌پژوهی danesh vajeye ayande pazhohi.pdf 1,731 KB application/pdf