طریق عملی تزکیه

نوشتار حاضر به قلم محمد شجاعی طریقه عملی تزکیه نفس و چگونگی توبه و شرایط آن را بیان می دارد. نویسنده التزام به صراط مستقیم در سلوک الی‌الله را شرط لازم در تمامی این راه بیان می دارد و یقظه و انتباه به‌معنی بیدار شدن و به‌خود آمدن و متنبه گشتن را اولین قدم و یا اولین مسئله در سلوک الی‌الله می داند و به بیان آثار یقظه و انتباه می‌پردازد.<br /> در ادامه نویسنده به بررسی مفهوم توبه و چگونگی انجام آن در اجزا مختلف اخلاقی و رفتاری انسان می‌پردازد و در پایان چگونگی مراحل مراقبه در سلوک الی‌الله را ذکر می‌نماید. نوشتار حاضر در پنج جلد ارائه شده است که کتاب حاضر اولین جلد از این مجموعه می‌باشد.

فایل(های) الحاقی

طریق عملی تزکیه ـ جلد اول ebook193.exe 708 KB application/octet-stream
طریق عملی تزکیه ـ جلد دوم ebook194.exe 774 KB application/octet-stream
طریق عملی تزکیه ـ جلد سوم ebook195.exe 610 KB application/octet-stream
طریق عملی تزکیه ـ جلد چهارم ebook196.exe 768 KB application/octet-stream
طریق عملی تزکیه ـ جلد پنجم ebook197.exe 508 KB application/octet-stream