مدل‌های معرفت دینی

از زمان طرح بحث مدل‌های معرفت دینی، بیش از چند دهه نمی گذرد. گرچه ریشه این بحث را می‌توان در مباحث کهن معرفت‌شناسی و فلسفه دین جست و جو کرد؛ لیکن گسترش دامنه این بحث، در چند دهه اخیر، به‌ویژه در چند سال اخیر بوده است؛ لذا در بسیاری از کتاب‌های معرفت‌شناسی دینی، این بحث به‌طور مستقل مطرح نشده است.<br /> بحث‌هایی که در فلسفه دین و معرفت‌شناسی دینی مطرح می‌شود، عمدتاً از دیگر زمینه‌ها از قبیل: معرفت‌شناسی، فلسفه علم، فلسفه زبان، هرمنوتیک و ... متأثر است. تغییر و تحولاتی که در این زمینه‌ها رخ می‌دهد، مباحثی جدید را در فلسفه دین و معرفت‌شناسی دینی به بار می آورد. بحث مدل‌های معرفت دینی هم از جمله مباحثی است که تحت تأثیر سه رشته عمده دیگر؛ یعنی معرفت‌شناسی، فلسفه علم و هرمنوتیک، در معرفت‌شناسی دینی عنوان شده و سر فصل بسیاری از مباحث دیگر قرار گرفته است.<br /> بحث مدل‌های معرفت دینی، بنیادی‌ترین بحث معرفت‌شناسی دینی است و بر بسیاری از دیگر مباحث آن پرتو می‌افکند. این بحث از پربارترین مباحث این زمینه است که چارچوبی وسیع برای فهم نزاع‌های فکری در جهان اسلام پدید می‌آورد.

فایل(های) الحاقی

مدل‌های معرفت دینی ebook207.exe 505 KB application/octet-stream