تعلیم و تربیت به‌عنوان دانش سازمان‌یافته از دیدگاه‌های مختلف علمی بهره می‌گیرد. مطالعه اقتصادی، جامعه شناختی، روان شناختی، مدیریتی آموزش و پرورش، اغلب مد نظر قرار می‌گیرد. بررسی تاریخ تعلیم و تربیت نیز یکی از جنبه‌‌های تحقیقاتی مورد عنایت محققان است، ولی بررسی مبانی تاریخی تعلیم و تربیت چندان مد نظر قرار نمی‌گیرد، اینکه تعلیم و تربیت در جایگاه کشوری چه جایگاهی دارد موضوع بررسی تاریخ تعلیم و تربیت است اما اینکه مبانی تاریخی خواستگاه یک فلسفه تعلیم و تربیت چیست، چندان رغبت تحقیقاتی تولید نکرده. این نگاشت، گزارش تحقیقی است از تاریخ معاصر کشور ما که درصدد آن است، به بررسی این سؤال بپردازد، تاریخ معاصر ما خواستگاه چه نوعی از نظریه‌های تعلیم و تربیتی است... .

فایل(های) الحاقی

تبارشناسی فلسفه تربیتی نانوشته tabarshenasi.pdf 817 KB application/pdf