معناشناسی اوصاف الهی ـ نقد و بررسی نظریه توماس آکویناس

ما در متون مقدس و در زبان عادی خدا را به بعضی از اوصاف توصیف می‌کنیم، یکی از مشکلات دیرین در راه تأسیس الهیات، چگونگی فهم و تحلیل معنای این اوصاف است (به‌ویژه اوصاف مشترک بین انسان و خدا). <br /> آیا این اوصاف به هنگام حمل بر خدا همان معنای عادی و متعارف را دارند؟ یا واجد معنای دیگری می‌باشند؟ این معنای دیگر چه نسبتی با معنای عادی و متعارف این اوصاف دارد؟ در این نوشتار سعی شده است تا راه حل معروف آنالوژی که به‌وسیله توماس آکوینی ارائه شده و حاوی نکات تازه‌ای است، مورد نقد و بررسی قرار گیرد. <br /> نظریه آنالوژی (تمثیل) با نفی اشتراک لفظی و اشتراک معنوی سعی می‌کند تا نوعی اشتراک در عین اختلاف و اختلاف در عین اشتراک را در معانی این اوصاف نشان دهد.

فایل(های) الحاقی

معناشناسی اوصاف الهی jeld1.jpg 27 KB image/pjpeg