خانه و معنا ـ درآمدی بر مبانی نظری معماری اسلامی

تمدن اسلامی، به یمن وجود رسول مکرم اسلام (ص) آورده‌های ارجمندی - نه تنها برای مسلمانان - که برای جامعه جهانی به همراه داشت. از جمله ارمغان‌های مبارک این تمدن، معماری اسلامی می‌باشد. اگرچه برخی به غلط و برخی به مرض و غرض، معماری اسلامی را فراتر از هماهنگ شدن بیرونی و صوری - معماری بومی - سرزمین‌های نو مسلمان با مشی اعتقادی جدید ندانستند و معرفی نکردند، ولی این معماری توانست ارکان ارزشی تمدن اسلامی را به عصرها و نسل های آتی منتقل کند و درحوزه معماری - به‌ویژه معماری دینی - طرح نوینی درافکند. <br /> معماری اسلامی، حاصل نهادینه شدن ایمان دینی و الهام اسلامی در جان و دل معمار مسلمان و مومن است و از قضا دارای مبانی ارزشمندی است که واکاوی آن در این مجال، ای بسا برای معماران و هنرمندان این دیار مغتنم و خواندنی باشد. خاصه آنکه دیگر به یقین دریافته‌ایم که مهمترین چالش جدی بر سر راه معماری و هنر ما، گسست از هویت‌های ارزشی ماست. <br /> نوشتار حاضر نگاهی دارد به چیستی و ویژگی‌های معماری اسلامی و به مباحثی چون نظام فکری معماری اسلامی، انواع تزیین در معماری اسلامی و هندسه معماری اسلامی می‌پردازد.

فایل(های) الحاقی

خانه و معنا ebook226.exe 561 KB application/octet-stream