گفتمان اجتهاد و روابط قدرت

اجتهاد به مثابه گفتمان - یعنی چارچوبی قاعده‏مند که احکام عملی زندگی سیاسی شیعه در قالب آن تولید و وحدت یافته است؛ - موضوع نوشتار حاضر است. <br /> این دستگاه تاریخمند در فضای خردگرایانه سده‏های چهارم و پنجم زایش و طی فرایندی تکاملی به تدریج محور قرار گرفت. تحلیل قواعد پیدا و پنهان حاکم بر این گفتمان، موضوع تحلیل دیرینه‏شناسانه است که بخشی از این نوشتار اختصاص یافته است. <br /> در بخشی دیگر نیز نسبت اجتهاد با بافت و بستر اجتماعی محاط بر آن مورد بحث قرار گرفته و عدم امکان تجرید آن از ساخت و روابط قدرت، بررسی و تبیین شده است. <br /> در قسمت پایانی نیز تحول صورت‌بندی آن در دوران معاصر و پیدایش خرده گفتمان‌های رقیب و موازی از درون آن و نیز نگرش‌های انتقادی به آن بحث و بررسی شده است.

فایل(های) الحاقی

گفتمان اجتهاد و روابط قدرت ebook228.exe 563 KB application/octet-stream