چیستی زمان

مساله چیستی زمان از زیباترین و در عین حال بغرنج‌ترین مسائل فلسفی به شمار می‌رود. از دیرباز فلاسفه برای شکافتن این مبحث از طبیعیات مدد می‌جستند و در حال حاضر نیز بدون استمداد از یافته‌های علم فیزیک امکان بحث جدی در این زمینه وجود ندارد. <br /> در این نوشتار سعی شده است به‌طور بسیار فشرده گزیده‌ای از آراء گوناگونی که در خصوص چیستی زمان در طول تاریخ مدون فلسفه ارائه شده است، مرور شود و با توجه به نتایج اخذ شده از نظریه‌های جدید فیزیکی، میزان معرفت ما به طبیعت زمان تا حدودی روشن گردد.

فایل(های) الحاقی

چیستی زمان ebook216.exe 523 KB application/octet-stream