کارناپ و فلسفه تحلیلی

رودولف کارناپ در دوره فعالیت علمی خویش آثار فراوانی از خود باقی گذارده، نقش مؤثری در شکل دادن به بحث‌های فلسفی در اروپا و آمریکا داشته است. این تاثیر که عمدتاً به صورت تلاش دیگر فلاسفه تحلیلی برای رد آرا و دیدگاه‌های وی تجلی کرده، از آن روی حائز اهمیت است که درک دقیق‌تر بخش قابل توجهی از نظرات فلاسفه سرشناسی همچون پوپر و کواین و شاگردان نام آور آنان را به آشنایی تفصیلی با آراء کارناپ وابسته و منوط ساخته است.

فایل(های) الحاقی

کارناپ و فلسفه تحلیلی ebook220.exe 564 KB application/octet-stream