عدل الهی

آن چه خداوند را نزدیک و دوست‌داشتنی می‌کند، نوعی الفت و عشق میان انسان با او پدید می‌آورد و زمینه را برای پرستش و راز و نیاز آماده می‌سازد نه صفات مابعدالطبیعی خداوند، بلکه صفات اخلاقی اوست و از جمله مهم‌ترین این صفات عدالت است. این است که تقریباً در همه ادیانی که به خدایی متشخص اعتقاد دارند، یکی از صفات خداوند عدالت اوست. <br /> مسلمانان، یهودیان و مسیحیان، همه بر عدالت خداوند متفقند. اما در باب معنای عدالت و سازواری آن با سایر صفات خداوند و هم‌خوانی آن با برخی از آموزه‌های دینی، مثل خلود گناهکاران در جهنم و برخی از واقعیات زندگی، مثل شرور پرسش‌هایی مطرح شده و فیلسوفان و متکلمان مدافع دین نیز به دفع این شبهات کوشیده‌اند.

فایل(های) الحاقی

عدل الهی adle elahi.exe 485 KB application/octet-stream