پیش گفتار
کتابچهٔ مبانی دستور زبان ترکی آذربایجانی که از نظر خوانندگان عزیز می‌گذرد، در بادی امر می‌بایست مقدمه‌ای بر طرح لهجه شناسی (دیالکتولوژی) زبان امروز آذربایجان باشد. نگارنده از مدت‌ها پیش در مسیر اقدام به تدارک و تنسیق آن قرار دارد. تدوین این چنین مقدمه‌ای از آن جهت ضروری جلوه می‌کرد که هر نوع سنجش و بررسی در لهجه و شیوه‌های تکلم مربوط به یک زبان، در درجهٔ اول بر اساس تطبیق و مقایسه با قواعد و مشخصات دستوری آن زبان انجام پذیر است.
...

فایل(های) الحاقی

مبانی دستور زبان ترکی آذربایجانی mabani dastoor-e-zaban Torki.pdf 801 KB application/pdf