آقای دکتر شرف الدین خراسانی شاعر و استاد پر سابقهٔ فلسفه در دانشگاه ملی ایران، مؤلف آثار متعددی دربارهٔ تاریخ فلسفه است، مانند: ” نخستین فیلسوفان یونان“ و ”جهان و انسان در فلسفه“ و ”فلسفهٔ معاصر اروپایی“ و غیره.<br /> آقای دکتر شرف الدین خراسانی اکنون در تدارک اثر معتبری است تحت عنوان ”از برونو تا کانت“. <br /> دیباچهٔ این کتاب متضمن بحث مشبعی است دربارهٔ تاریخ نگاری فلسفه. مقالهٔ زیرین از این دیباچه اتخاذ شده است، زیرا شیوهٔ تاریخ نگاری مورد قبول مؤلف کتاب را نشان می‌دهد و در عین حال با جهان بینی مورد دفاع مجلهٔ ما هماهنگ است....

فایل(های) الحاقی

تاریخ نگاری فلسفه از دیدگاه مارکس و انگلس tarikhnegari falsafe(ok).pdf 137 KB application/pdf