هنر استدلال کتابی در مورد مهارت‌های اندیشیدن است. این کتاب برای دوره‌های منطق و تفکر انتقادی نگاشته شده و گستره‌ای از موضوعات کاملاً سنتی را پوشش می‌دهد: طبقه‌بندی و تعریف، تحلیل برهان، سیلوجیسم،... <br /> این کتاب در مورد اندیشیدن است، این کتاب در مورد چگونگی اندیشیدن است.<br /> در معنای وسیع واژه به هر چیزی که در ذهن ما می‌گذرد اندیشیدن یا تفکر می‌گوئیم...

فایل(های) الحاقی

هنر استدلال honare estedlal.pdf 91 KB application/pdf