زبان امروزی آذربایجان، که در گروه ‌بندی زبانها و کتب دایره‌المعارف از آن به اختلاف به نا آذربایجانی، زبان آذری و ترکی آذری نام می‌برند، به زبانی اطلاق می‌شود، که امروزه اکثریت بزرگ سکنه محدوده‌ای که از نظر جغرافیایی نام آذربایجان بر خود دارد، به طور عموم و اقوام و عشایر و واحدهای پراکنده‌ای به فواصل دور و نزدیک از این خط جغرافیایی، به آن تکلم می‌کنند. و احساسها و اندیشه‌ها و مقاصد خود را در قالب الفاظ و کلمات آن می‌ریزند. این زبان ... .

فایل(های) الحاقی

مبانی دستور زبان ترکی آذربایجان (اصوات ـ کلمات) dastoor-e-zaban.pdf 802 KB application/pdf