هرمنوتیک و درام

این کتاب به بررسی تاریخ‌ هرمنوتیک‌ از هرمنوتیک‌ رومانتیک‌ تا هرمنوتیک‌ فلسفی‌ با توجه‌ به‌ آراء متفکران‌ این‌ دانش‌ از شلایرماخر تا پل‌ ریکو می‌پردازد. سپس‌ با پیش‌ درآمدی‌ در هنر مدرن‌ و هنر پست‌ مدرن‌ و ارائه‌ اندیشه‌های‌ قالب‌در این‌ دو نوع‌ تفکر وارد بحث‌ بررسی‌ تأثیر هرمنوتیک‌ بر درام‌ مدرن‌ و درام‌ پست‌ مدرن ‌شده‌ و با ارائه‌ مصداق از دو نمایشنامه‌ مدرن‌ و پست‌ و مدرن‌ از اوژن‌ یونیکو و تام‌استوپارد، تأثیر هرمنوتیک‌ را بررسی‌ می‌کند.<br /> کتاب حاضر شامل شش فصل اصلی است که در پایان نیز یک فصل به نتیجه‌گیری و منابع و مآخذ اختصاص یافته است.

فایل(های) الحاقی

هرمنوتیک و درام hermonotik va deram.exe 841 KB application/octet-stream