اخلاق سیاسی

برقراری رابطه و پیوندمناسب میان اخلاق و سیاست همواره از مهم ترین مباحثا ندیشهٔ سیاسی بوده است. با توجه به این که در حوزه ی اخلاق، بهبایدها و نبایدهای اخلاقی پرداخته می شود، در نظر گرفتن پایه‌های اخلاقیات و نظام هایی که موازین و معیارهای اخلاقی بر اساس آنبنا نهاده می شود نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. صرف نظر از نوع جهان بینی ها، در اخلاق سیاسی که به خوب و بد بودنیک عمل سیاسی پرداخته شده، با دو نظریه مواجه هستیم: یکی ایده آلیسم سیاسی و دیگری رئالیسم سیاسی که دومی هدف سیاست را کسب، حفظ و افزایش قدرت وثروت بدون توجه به ابزارها می ‌داند.
با توجه به اهمیت والای اندیشه ی امام علی (ع) درباره رابطهٔ اخلاق و سیاست به عنوان ایده آلیسم سیاسی در برابر رئالیسم سیاسی و به عنوان پیشوایی که همواره در پی عمل کردن اخلاق در حوزهٔ سیاست بود، کتاب حاضر، بررسی وجوه مهم اندیشه ی امام (ع) درباره ی سیاست و اخلاق از قبیل حق مداری، آخرت گرایی، عدالت، غایت سیاست، مصلحت سیاسی اخلاق کارگزاران، وفای به عهد و… را عهده دار است.
فهرست مطالب مطالب کتاب به شرح زیر است:
● مقدمه
● سیاست اخلاقی
● روی کرد عدم پایبندی به اخلاق
● اخلاق سیاسی و اخلاق مسؤولیت
● سخن پایانی
● پی نوشت
● فهرست منابع

فایل(های) الحاقی

اخلاق سیاسی akhlaghe siyasi.exe 594 KB application/octet-stream