رابطه «هست ها» و «بایدها»

به گواهی شرع، عقل و عرف، بایدها و نبایدهای دینی بر اساس واقعیت ها تنظیم شده اند. بر این اساس، دو نظریه عمده ذیل مطرحند: <br /> 1. نظریه اعتبارات که همه “باید و نباید”های اخلاقی، حقوقی، دینی و شخصی را توجیه کرده و نشان می‌دهد، آن ها بر بنیان مصالح، مفاسد و آثار واقعی که به جسم، روح، جامعه یا طبیعت باز می‌گردد، استوارند. <br /> 2. نظریه ضرورت بالقیاس و بالغیر که بر طبق آن، “بایدها و نبایدها”، ضرورت فلسفی و گویای حقایق اند، به طوری که کمال ارتباط را با واقع دارند. <br /> بنابراین از کلیه مصالح و مفاسد، ضرورت انجام برخی عملکردها و ترک برخی دیگر، برای رسیدن به نتایج مطلوب کشف می‌شود. <br /> در گفتار امیرالمؤمنین (ع)، بسیار به “بایدها و نبایدهای دینی و اخلاقی” و نتایج عمل به آن ها اشاره شده است. ایشان در سخنان خویش، مردم را به انجام “بایدها” در جهت کسب کمال نهایی ترغیب کرده و آنان را از انجام “نبایدها”، به سبب نتایج نامطلوبشان نهی می‌کنند. <br /> در کتاب حاضر که از مجموعه “از چشم انداز امام علی (ع) ” می‌باشد، ضمن بررسی دو نظریه اساسی فوق، دیدگاه امیرالمؤمنین (ع) درباره “بایدها و نبایدها” و نحوه ارتباط آن ها با واقعیت ها بیان می‌شود.

فایل(های) الحاقی

رابطه «هست ها» و «بایدها» rabeteye hastha va bayadha.exe 582 KB application/octet-stream