رسانه‌های‌جمعی‌، فرهنگ‌ و دموکراسی‌

این‌ کتاب اهداف‌ سه‌گانه‌ای‌ را دنبال‌ می‌کند: <br /> اول‌، بررسی‌ راه‌هایی‌ که‌ در آن‌ چارچوبه‌ اقتصاد بازار و نخبگان‌، فرهنگ‌ و رسانه‌های‌ جمعی‌ را تنظیم‌ می‌کنند. <br /> دوم‌، بحث‌ درباره‌ رابطه‌ اجماع‌ نئولیبرالی‌ و تشدید کنونی‌ همگون‌ سازی‌ فرهنگی<br /> سوم، ترسیم‌ طرح‌ کلی‌ ماهیت‌ فرهنگ‌ و نقش‌ رسانه‌ای‌ جمعی‌ در جامعه‌ دموکراتیک‌ و کشف‌ راهبردهایی‌ که‌ تغییر از نهادهای‌ فرهنگی‌ حاضر به‌ نهادهای‌ یک‌ دموکراسی‌ جامع‌ را ممکن‌ می‌سازند.<br /> فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:<br /> فرهنگ‌، رسانه‌های‌ جمعی‌ و نخبگان‌<br /> ارزش‌های‌ اقتصاد بازار<br /> چامسکی‌ و ارزش‌های‌ اقتصاد بازار<br /> همگون‌ سازی‌ فرهنگی‌<br /> نقش‌ کنونی‌ رسانه‌های‌ جمعی‌<br /> اهداف‌ و ساز و کارهای‌ کنترل‌<br /> رسانه‌ها و فرهنگ‌ در جامعه‌ دموکراتیک‌<br /> رسانه‌های‌ دموکراتیک‌<br /> از «اینجا» تا «آنجا»: راه‌های‌ تحقق‌ تغییرات‌ اجتماعی‌ سیستمی‌ <br /> رهیافت‌ اصلاح‌ طلبانه‌ <br /> رهیافت‌ شیوه‌ زندگی‌<br /> رهیافت‌ انقلابی‌<br /> رهیافت‌ دموکراسی‌ جامع‌<br /> یادداشت‌ها

فایل(های) الحاقی

رسانه‌های‌جمعی‌، فرهنگ‌ و دموکراسی‌ rasanehaye jamee farhange demokrasi.exe 569 KB application/octet-stream