سرخ پوست عارف

آن چه امروز عرفان سرخ پوستی نام گرفته است، ناظر به آموزشهایی است که کارلوس کاستاندا از پیر سرخ پوستی به نام (دون خوان) فرا گرفته و در یازده کتاب نگاشته و نشر داده است. تمامی این کتابها به فارسی ترجمه شده است و خواننده بسیار هم داشته و دارد، تا آن جا که گاهی از عرفان سرخ پوستی به عنوان یکی از جریانهای فرهنگی کشور یاد می شود.
خواننده آثار کاستاندا، به خوبی می داند که جمع و سامان دهی آموزه های نظری و عملی مکتب دون خوان، بسی دشوار است و این کاری است که در این نوشتار هرچند با کاستی بسیار، انجام گرفته است. پژوهش حاضر، در چهار بخش و یک پیوست، سامان گرفته است.
فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:
● بخش اول: کلیات
● بخش دوم: مباحث معرفتی
● بخش سوم: در شناخت جهان و انسان
● بخش چهارم: فنون و دستوالعمل ها