مزدک اصلاح طلبی و فروپاشی

مذهب مزدکی به عنوان یکی از مذاهب باستانی ایران شاید تا کنون کمتر مورد توجه و بازخوانی قرار گرفته است. سید مجتب آقایی در نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن بررسی علل و عوامل پیدایش مزدکی گری در ایران باستان، جهت گیری های اصلی این مذهب باستانی و چگونگی فروپاشی آن را مورد مداقه قرار دهد.<br /> فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:<br /> ● سرآغاز <br /> ● در منابع <br /> ● از درست دینی تا اشموغی <br /> ● دین مانی و آیین مزدکی <br /> ● اشتراک در زن و خواسته <br /> ● شرنگ جبرگرایی <br /> ● فرجام سخن

فایل(های) الحاقی

مزدک اصلاح طلبی و فروپاشی mazdak.exe 574 KB application/octet-stream