کتاب حاضر مجموعه گفتارهای حمیدرضا نمازی است با عنوان فلسفه زیستن که در سال 1384 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد ـ تهران مرکز- ارائه شده است. این گفتارها پیش از این به صورت مجزا در سایت باشگاه اندیشه ارائه شده است که 9 جلسه اول این مباحث در این کتاب گردآوری شده است. نمازی در این 9 جلسه 9 موضوع اصلی فلسفه زیستن را مورد مداقه و بررسی قرار می دهد. این 9 موضوع عبارتند از:<br /> 1. فلسفه<br /> 2. مرگ<br /> 3. تنهایی<br /> 4. عقل<br /> 5. زیبایی<br /> 6. مادر ترزا<br /> 7. زبان<br /> 8. اخلاق<br /> 9. عشق

فایل(های) الحاقی

فلسفه زیستن falsafeye jensiyat.exe 511 KB application/octet-stream