بازگشت به سنت و خانه

یکی از عوارض آخر الزمان در عالم اسلامی، نفوذ تفکر فلسفی و متاخران یونانی و تفکر اساطیری یهودی و هندی و زرتشتی درپی فتوحات اسلامی است.<br /> متفکران مسلمان بنابر دردمندی دینی و تعهد باطنی و ظاهری خود به اسلام، به تعارض و ستیز با جهان منسوخ یونانی ـ یهودی بر آمدند و فلسفه یونانی و اسرائیلیات یهودی را کم و بیش به استخدام اسلام درآوردند و در هیأت های تألیفی ـ حکمی آن ها را استحاله کردند که دیگر آن روح کفرآمیز و مشرکانه خود را در تفکر متفکرانی چون شهاب الدین سهروردی و صدر الدین شیرازی از دست داده بود؛ هر چند نتوانسته بود عمیقا در عالم اسلامی اتحاد پیدا کند.<br /> این دو، با وقوع انقلاب بزرگ رنسانس، فرهنگ و هنر اروپایی ـ که بر مدار روح بشرانگارانه دایر شده ـ و نیست انگاری بسیط و غیر مضاعف یونانی ـ یهودی را به نیست انگاری مضاعف و مرکب تبدیل کرد. همین روح نیست انگارانه مضاعف است که به بشر اصالت می دهد؛ پس از آن که یونانیان به جهان و یهودیان سامری به خدایان باطل اصالت داده بودند.<br /> رنسانس و تمدن جدید، مبانی نظری نویی را در میان می گذاشت؛ از جمله اصالت فرد و جمع در برابر اصالت خدا؛ اصالت عقل افزاری و حساب گر و حجیّت فکر و عقل بشری در برابر اصالت وحی؛ اصالت آزادی نفس خودبنیاد بشری و حقوق بشر در برابر اصالت حق اللّه و بندگی الهی و... . از لوازم و نتایج بشر مداری رنسانس، نفی هر آن چیزی است که انسان را سوژه ای غیرمستقل و غیرمکتفی به ذات و خودمختار تلقی می کند. از این جا انسان رنسانس نفی همه عوالم دینی و میتولوژیک و تجدّد دایم التزاید تفکر و حیات خویش را آغاز کرد، که در اصطلاح فلسفه جدید به مدرنیته یا تجدید نفسانی تعبیر می شود<br /> فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است: <br /> ● مبانی نظری تمدن غربی و روح زمانه مدرنیته <br /> ● ورود عالم غربی به شرق <br /> ● مواجهه با عالم غربی با دو هویت ایرانی و اسلامی<br /> ● مسأله تجدّد علم و سیاست و مسأله دموکراسی و مشروطه<br /> ● اسلامی کردن مدرنیته و مدرنیسم اسلامی<br /> ● تجدد و غربی شدن، لازمه مشروطه<br /> ● بحران شرق و ایران و انفعال در برابر مدرنیته<br /> ● تعارض سنّت گرایان با نفوذ مدرنیته ـ تدیّن دوم <br /> ● روح مدرنیته و خودآگاهی سید جمال <br /> ● نگاه انسان برزخی به مفاهیم غربی و اسلامی<br /> ● بازی تقدیری با مدرنیته اسلامی<br /> ● بازگشت به سنّت و خانه

فایل(های) الحاقی

بازگشت به سنت و خانه bazgasht be sonat va khane.exe 525 KB application/octet-stream