ستیز برای حجاب

هنگامی مریت هاکس نیویورکی تحصیل کرده انگلستان در سال 1311ه .ش به ایران آمد، در خاطرات خود درباره حجاب زنان ایرانی چنین نوشت: <br /> «... چادر نشانه ای از جداسازی دو جنس و زندانی کردن زنان و تجاوزکاری مردان است»!<br /> در همان زمان مستر همفر، جاسوس انگلیسی معروف در ممالک اسلامی، در خاطرات خود ذکر کرد که: «در مسأله بی حجابی زنان باید کوشش فوق العاده ای به عمل آوریم تا زنان مسلمان به بی حجابی و رها کردن چادر مشتاق شوند، ... پس از آنکه حجاب زن با تبلیغات وسیعی از میان رفت وظیفه مأموران ما آن است که جوانان را به عشق بازی و روابط نامشروع با زنان تشویق کنند و بدین وسیله فساد را در جوامع اسلامی گسترش دهند. لازم است زنان غیر مسلمان کاملاً بدون حجاب ظاهر شوند تا زنان مسلم از آنان تقلید کنند ...».<br /> جهان استعمار در طی سال ها مبارزه در جهان اسلام سرانجام به این نتیجه رسید که دین و نشانه های دینی مهمترین مانع در برابر خواسته های استعماری است و به این جهت باید مورد هجمه و نابودی قرار گیرد و حجاب به عنوان یکی از این موانع در دستور کار قرار گرفت.<br /> ایجاد هم زمان تهاجم علیه حجاب در سه کشور افغانستان، ترکیه و ایران به طور همزمان و وقوع واقعه کشف حجاب در این سه کشور در این راستا بود.<br /> نویسنده نوشتار حاضر سعی دارد تا ضمن بررسی وقوع حادثه کشف حجاب به عنوان یکی از وقایع قابل توجه در تاریخ معاصر نحوه مبارزه زنان و مردان در قبال این جریان را مورد مداقه قرار دهد.<br /> فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:<br /> ● سموم خزان<br /> ● تطاول به باغ معنویت<br /> ● یورش علیه ارزش‌ها<br /> ● عقرب غرب <br /> ● نهی از منکر<br /> ● وقاحت و شرارت<br /> ● غبار اغیار و مبارزه ابرار<br /> ● مقاومت بانوان<br /> ● باتلاق طاغوت<br /> ● بذرهای ابتذال<br /> ● صیانت از سنگر حجاب

فایل(های) الحاقی

ستیز برای حجاب setiz baraye hejab.exe 515 KB application/octet-stream