اروپا و اسلام

برنارد لوئیس، شرق شناس، استاد دانشگاه پرینستون و استاد مطالعات خاور نزدیک دانشگاه کلولند در این نوشتار کوشیده است تا با نگاهی تاریخی به سیر روابط کشورهای اسلامی با اروپا به عنوان یک مجموعه مسیحی کنش ها و تقابل ها و تعاملات میان این دو را از زمان پیدایش تمدن اسلامی تا عصر حاضر مورد بررسی قرار دهد.<br /> درگیری های میان مسلمانان و مسیحیان از جمله جنگ های صلیبی و درگیری های بین امپراطوری عثمانی و جهان غربی، پیدایش رنسانس و تمدن غربی و تاثیر پذیری مسلمانان از مدرنیسم غربی از جمله سرفصل هایی است که لوییس آن ها را مورد توجه قرار داده است.<br /> فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است: <br /> چرا اروپا و اسلام<br /> مفهوم اروپا <br /> مفهوم اسلام <br /> تفاوت اسلام و مسیحیت<br /> دین جهانی <br /> اسلام و مسیحیت در قرون وسطی <br /> مسیحیت از نظر اسلام <br /> روابط اسلام و مسیحیت<br /> جهاد یا جنگ مقدس <br /> درگیریهای مسلمانان و مسیحیان <br /> تقابل اروپا و امپراتوری عثمانی <br /> سلسله مغولان <br /> جنگهای صلیبی <br /> تاثیر متقابل جنگهای صلیبی بر اروپا و جهان اسلام ...

فایل(های) الحاقی

اروپا و اسلام oropa va eslam.exe 628 KB application/octet-stream