دینداری خانوادگی

رابطه میان معنویت و عبادت در ادیان مختلف همواره مورد توجه بوده است. گوردن اس. ویکفیلد در این کتاب سعی کرده است تا چگونگی این رابطه را در دین مسیحیت مورد بررسی قرار دهد. مراد از واژه لیترجی که نویسنده در این کتاب از آن استفاده کرده است، عبادت عمومی و گروهی است که همیشه عناصری از قبیل ستایش، توبه، دعای خیر و قرائت کتاب مقدس در آن حضور دارند اگرچه در طی نوشتار، این واژه به معانی دیگر نیز به کار رفته است.<br /> ویکفیلد در پایان چنین نتیجه می گیرد:<br /> «در سرتاسر تاریخ بین معنویت و لیترجی داد و ستد برقرار بوده و گاهی نیز میان آن دو تنش هایی به وجود آمده است. معنویت می تواند منتقد نیرومند صورت های رسمی و الزامی عبادت باشد و با این حال لیترجی را تحت تأثیر خود قرار دهد، به طوری که می توان گفت لیترجیِ امروز عبارت است از معنویت دیروز. اما لیترجی نیز مزیت بزرگ نگهداری حقایق ایمان مسیحی را دارا است، حقایقی که ممکن است در درون آن به ودیعت سپرده شده باشند تا زمانشان فرا رسد.»<br /> فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است: <br /> ● مقدمه مترجم <br /> ● لیترجی و معنویت<br /> ● لیترجی: معنویت مهار شده<br /> ● معنویت مبتنی بر لیترجی <br /> ● کلیساهای ارتدکس<br /> ● چند نمونه غربی <br /> ● نماز روزانه<br /> ● مزامیر داود <br /> ● دینداری خانوادگی<br /> ● معنویت بدون لیترجی <br /> ● گرایش هایی به عدم تعادل در لیترجی <br /> ● عید تقدیس مریم <br /> ● عشق به مریم<br /> ● کشیشان کلام الهی<br /> ● نتیجه

فایل(های) الحاقی

دینداری خانوادگی dindariye khanevadegi.exe 505 KB application/octet-stream