معنویت و الهیات

واژه معنویت امروزه کابردهای زیادی دارد اما تعریف معنویت امری دشوار است. گاهی عالمان الهیات این انتقاد را مطرح می کنند که معنویت به عنوان یک رشته، ادعای منابع نامحدودی را دارد بدون این که روش خاص خود را داشته باشد. در سال های اخیر، از دیدگاه تاریخی و الهیاتی تلاش هایی در جهت ارائه روش و تعریفی منسجم برای این رشته صورت گرفته است. درنتیجه، معنویت به عنوان یک موضوع میان رشته ای مطرح شده که با ساحتی از وجود انسان ارتباط دارد که به نحو خاصی «روحانی » است. <br /> به طور کلی با فراتر رفتن از پیش فرض های سنت های خاص دینی، تلاش هایی برای تعریف «معنویت » صورت گرفته است، اما آرای مربوط به این فرایند مختلف اند. در اصطلاحات مسیحی، «معنویت » مربوط است به این که چگونه مردم در باطن صاحب اعتقادات سنتی درباره خدا، انسان، خلقت و رابطه متقابل آنها می شوند و آن گاه این اعتقادات را در عبادت، در ارزش های اساسی و در نحوه زندگی نشان می دهند. پس معنویت عبارت است از کل حیات انسانی که بر حسب یک رابطه آگاهانه با خدا، در عیسی مسیح و از طریق سکنای روح القدس و در اجتماع مؤمنان به آن نگریسته می شود. معنویت، به عنوان یک حوزه تحقیق، این ساحت از وجود انسانی را از دیدگاه های تاریخی، پدیدارشناختی و الهیاتی بررسی می کند. <br /> نوشتار حاضر درصدد است تا واژه و موضوع معنویت را از دیدگاه الهیات مسیحی مورد بررسی قرار دهد.<br /> فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است: <br /> ● معنویت<br /> ● سیر تاریخی <br /> ● سیر تحول معنویت معاصر<br /> ● محل تلاقی معنویت و الهیات<br /> ● آخرت شناسی ها و معنویت

فایل(های) الحاقی

معنویت و الهیات manaviyat va elahiyat.exe 501 KB application/octet-stream