مدتی است برخی از عالمان دین که نام و نشان دارند و از مهم‌ترین تریبون‌های کشور استفاده می‌کنند، می‌گویند ”طرح قرائت‌های مختلف از دین، وسوسهٔ شیطانی است“ و یا ”طرح قرائت‌های مختلف از دین، سیاست آمریکائی است“ و یا ”طرح قرائت‌های مختلف دینی در جهت یت به‌منظور آسیب‌زدن به ارکان نظام و انقلاب مطرح می‌شود“.<br /> پیداست موضوع ”قرائت‌های مختلف دینی“ خود قرائت‌ها مختلفی پیدا کرده است! و در یک کلام به تعبیر شیخ محمود شبستری: <br /> سخن‌ها چون به وفق منزل افتاد<br /> در افهام خلایق مشکل افتاد<br /> نمی‌توانیم به دیگران بگوئیم دربارهٔ مبانی و مفاهیم و موضوعات دینی نیاندیشید و سخن نگوئید. نمی‌توانیم بگوئیم باید یک سخن و یک سلیقه را بپذیرند. چنانچه از ابزار و امکانات قدرت و سلطه هم استفاده کنیم که سخن ناموافقی مطرح نشود به روشنی می‌بینیم و می‌دانیم که در زمانه‌ای که ”ارتباطات“ مهم‌ترین مشخصهٔ آن است، دوران فرماندهی در عرصهٔ اندیشه سپری شده است...

فایل(های) الحاقی

قرائت‌های دینی... gharaathaye dini.pdf 1,098 KB application/pdf