تهوع رمان بسیار ساده‌ای است. با دریافت روکانتن از این معنی آغاز می‌شود که رابطهٔ میان او و اشیاء پیرامونش رابطه‌ای پریشان‌کننده است و انجامش کشف راه‌حل ممکنی در قلمرو امر تخیلی است . زایرا آن تخیل از بن از جهان مادی مستقل است. جستن راه‌حل چندان ساده نیست و ما را از لابه‌لای بحث در چندین مضمون، که همه پیوندی کمابیش مستقل با یکدیگر دارند به مسائلی که ”درآمد“ بازجستیم راه می‌برد. تا جائی که سخن بر سر اشتغال‌های خود سارتر است...

فایل(های) الحاقی

تهوّع tahavo.pdf 1,848 KB application/pdf