یک کشف علمی<br /> ۱. اختلالاف میان ارزش مصرف و ارزش مبادله<br /> ”خاصیت کلیه محصولات - چه صنعتی و چه طبیعی - عبارت از این است که اگر در خدمت تأمین معیشت انسان باشند، به‌طور اخص ارزش مصرف نامیده می‌شوند و چنانچه متقابلاً مبادله شود، ارزش مبادله خوانده می‌شود؟...اقتصادیون به اندازه کافی دربارهٔ مشخص نمودن نحوهٔ ایجاد ایده ارزش اهتمام نورزیده‌اند. به این جهت ما باید در اینجا تأمل کنیم، از آنجا که تعداد زیادی چیزهائی که مورد نیاز من هستند فقط به مقدار ناچیزی در طبیعت یاقت می‌شود و یا حتی در طبیعت اصلاً ئجئد ندارد لذا مجبورم به تولید چیزهائی که فاقد آنها هستم، بپردازم و از آنجا که ... “

فایل(های) الحاقی

فقر فلسفه faghr-falsafeh.pdf 1,376 KB application/pdf