ابسولوتیسم Absolutisme ـ ابسولو به معنی مطلق و مقصد و از ابسولوتیسم حکومت مطلقه و ریاست یک نفر شخص مطلق‌العنان است بر جامعه. در این آئین حقوق و قدرت زمامدار نامحدود است.<br /> اپیس کوپالیسم Episcopalisme ـ نام مسلکی است که در قرن 16 در اروپا به وجود آمد. این مسلک منسوب به ژان کالون تئولوژیست فرانسوی است. او به سلطنت تکیه نداشت و معتقد بود که قدرت روحانی تفوق بر قدرت جسمانی دارد...

فایل(های) الحاقی

اصطلاحات و واژه‌های فلسفی و سیاسی estelahat va vazhehaye falsafi va siyasi.pdf 116 KB application/pdf