لنینیسم به غروب می‌رود<br /> تفاوت چشمگیری وجود دارد بین تأثیری که رساله‌های کوتاه لنین و تروتسکی بر اذهان انقلابیون اروپای غربی گذاشتند، و واکنشی که در اروپا و ایالات متحده نسبت به نخستین نسخهٔ غیر روسی اثر فلسفی سال ۱۹۰۸ لنین در مورد ”ماتریالیسم و امپریو کریتیسیسم“ نشان داده شده.<br /> رادیکال‌های اروپائی آن نوشته‌های پیشین در مورد ”تئوری مارکسیستی دولت و وظایف انقلاب پرولتاریائی“ و نیز در مورد ”وشایف بعدی حکومت شورائی“ را به‌عنوان اولین اخبار قابل اعتماد از یک انقلاب پیروزمندانه پرولتاریائی و به منزلهٔ رهنمودهائی رادیکال برای قیام‌های در شرف وقوع خودشان مشتاقانه مورد مطالعه قرار دادند...

فایل(های) الحاقی

فلسفهٔ لنین falsafeye lenin.pdf 160 KB application/pdf