ولایت فقیه که یکی از ارکان اصلی جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد بسیار شبیه است به سیستم حکمرانی پاپ در سیستم کلیسای کاتولیک.<br /> ولایت فقیه سیستمی است که از نظریات فقهایی چون شیخ انصاری، ملا احمد نراقی و فقهایی از این قبیل ایجاد شد و در دوره معاصر شکل امروزی را به خود گرفت. که در این دوره نیز از افرادی چون آقای منتظری به شکل نظام‌مندی در آمد و در حال حاضر هم به این شکل امروزی خود دایر است.<br /> مقامی که امروزه به ولی فقیه داده می‌شود کمتر از مقامی نیست که پاپ در رأس کلیسا آنرا دارا می‌باشد. در سیستم کلیسایی پاپ به عنوان دروازه‌ای است به سوی خداوند که پاپ خودش توسط شورای کاردینال‌ها انتخاب می‌شود.

فایل(های) الحاقی

ولایت فقیه و سیستم کاتولیکی آن velaiate faghih va sisteme katoliki.pdf 38 KB application/pdf