مفهوم فلسفهٔ ”عمل “ نزد مارکس <br /> کلیه فیلسوفان پیشا مکتب ایده آلیستی هِگل، ”عمل“ و یا رابطهٔ بین ”تئوری“ و ”عمل“ در فلسفه را با تردید می‌نگریستند. به زعم آنان گویا ترکیب ”عمل“ با تئوری منجر به کاهش ”خلوص“ مسائل نظری می‌گشت. پیش از مارکس ایده‌آلیزم آلمانی نهفته در نظریات هگل ترکیب ”عمل“ و ”تئوری“ را آگاهانه ارزیابی و طرح کرد. علت آن نیز این بود که ایده‌آلیزم المانی در مرکز جنبش انقلابی ضد فئودالی آن دوره قرار گرفته بود. هگل در نوشته‌های خود به کرات به ارتباط بین فلسفه و واقعیت زمان خود اذعان داشت...

فایل(های) الحاقی

تزهایی در بارهٔ فویرباخ tezhaye dar morede feuerbach.pdf 317 KB application/pdf