با آنکه انسان واقعاً هزاران سال با مسائل سیاست دست به گریبان بوده‌ است، ما نمی‌توانیم فلسفهٔ سیاسی قرن بیستم را بفهمیم مگر آنکه خود قرن بیستم را بفهمیم ـ یعنی آن تکامل بسیار خاصی راکه در قرن ما در زندگی و جامعه بشری رخ داده است. نیازی به گفتن ندارد که چنین موضوعی گسترده‌تر از آن است که بتوان اینجا و در این مجال به‌طور کامل بدان پرداخت. اما آنچه ما بدان نیاز داریم تعریف و توضیحی دائرهٔ‌المعارفی و جامع و مانع نیست. بلکه تشخیص روندهای اصلی و اساسی است. این روندها چه‌ها بوده‌اند؟ کجا باید چنین تشخیصی را جست؟ <br /> علم و وضع بشری<br /> پیش از آنکه در نظری به دیدگاه وبر در مورد مدنیته بیاندازیم، لازم است برخی از مسائل عامی را که او در مقام علو اجتماعی، فرصت بررسی‌اش را داشت به اجمال مرور و بررسی کنیم. البته علوم اجتماعی بخشی از علوم است جست و جو برای برای رسیدن به شناختی سیستماتیک از جهان...

فایل(های) الحاقی

فیلسوفان سیاسی قرن بیستم filsofane siyasiye gharne bistom.pdf 2,741 KB application/pdf