علم چیست؟<br /> امروزه در پارسی و عربی کلمهٔ علم به دو معنای متفاوت به‌کار برده می‌شود و غفلت از این دو نوع کاربرد اغلب به مغالطاتی عظیم انجامیده است:<br /> ۱. معنای اصلی و نخستین علم، دانستن در برابر ندانستن است. به همه دانستنی‌ها، صرف نظر از نوع آنها علم می‌گویند و عالم کسی را گویند که جاهل نیست...<br /> ۲. کلمهٔ علم در معنای دوم، منحصراً به دانستی‌هائی اطلاق می‌شود که از طریق نجربهٔ مستقیم حسی به‌دست آمده باشند، علم در اینجا دربرابر جهل قرار نمی‌گیرد بلکه در برابر همه دانستنی‌هائی قرار می‌گیرد که مستقیماً از آزمون حسی بر نمی‌خیزد...<br /> فلسفه چیست؟<br /> فلسفه از اقسام علم به معنای وسیع آن است. یعنی نوعی آگاهی از جهان است. اما این آگاهی با آگاهی‌ای که از طریق حس و تجربه مستقیم به‌دست می‌آید متفاوت است و به همین لحاظ، فلسفه در برابر علم دوم (آگاهی تجربی) قرار می‌گیرد.<br /> از زمان‌ەای کهن فلسفه را تقریباً نترادف با علم به‌کار می‌بردند. نیوتن و کپلر و گالیله کاوش‌های خود رادر قلمرو ”فلسفهٔ طبیعی“ می‌دانستند، همان که امروزه ما علوم فیزیکی می‌خوانیم ...

فایل(های) الحاقی

علم چیست؟ فلسفه چیست؟ elm chist falsafe chist.pdf 394 KB application/pdf