بنیادهای ورزش زورخانه‌ای در ایران باستان<br /> ورزش باستانی (زورخانه‌ای) را نمی‌توان بدون توجه به ورزش در ایران باستان مطالعه و بررسی کرد چرا که این پدیده با رشته‌های گوناگون ورزش و ویژگی‌های معنوی آن در دوران باستان پیوند آشکار دارد.<br /> از همان آغاز در ایران کهن ورزش و مسئولیت اخلاقی همزاد و همراه بوده‌اند. پاسداری از زندگی خانوادگی و قومی و ملی در برابر تجاوزات بیگانگان بدن نیرومند و چابک و مقاوم را ایجاب می‌کرده و این امر بدون درک مسئولیت اخلاقی به‌خاطر دفاع از مقدسات و نوامیس انسانی نمی‌توانست میسر یاشد. از این روی ورزش در ایران دیرین و باستان هم در کسب فضائل اخلاقی و هم در هدف‌های نظامی و جنگی شکل گرفته است...

فایل(های) الحاقی

تاریخ و فرهنگ زورخانه tarikh va farhange zoorkhane.pdf 3,634 KB application/pdf