تأملی بر داستان دیوانگی نوشتهٔ میثم علی‌پور<br /> شهوت فزاینده به مرگ و هراس توأمان از آن... فرسایش از آغاز... سقوط به قهقرا، به عمق...<br /> چگونه فراموشی میشود؟ برای لحظه‌ای، مکثی... زمان درنگی می‌کند آیا؟ یا در امتداد بی امانش وقفه‌ای؟<br /> دستاویز آخر...<br /> جهان را جز به دیوانگی چه در مقابل خواهد بود؟ پاسکال در جایی گفت دیوانگی برای بشر چنان ضروری است که دیوانه نبودن خود شکل دیگری از دیوانگی است.<br /> دیزانگی شکل بی‌زمان هستی. جهانی سیالیت محض. وقایعی جداشده از بستر، بافته شده در هم. وقایعی که جز به سایه نیستند. جز اشباهی ارجا دهنده در خود. بی ریشه، معلق...

فایل(های) الحاقی

دیوانگی ”دیوانگی“ divanegi.pdf 42 KB application/pdf