(مسئله ۱). نجس کردن خط و ورق قرآن و جلد مخصوص آن، حرام است و اگر نجس شود باید فوراً آن را آب بکشند.<br /> (مسئله ۲). گذاشتن قرآن روی عین نجس، مانند خون و مردار اگرچه آن عین نجس خشک باشد حرام است و برداشتن قرآن از روی آن واجب می‌باشد.<br /> (مسئله ۳). نوشتن قرآن با مرکب نجس، اگرچه یک حرف آن باشد، حرام است و اگر نوشته شود باید آن را آب بکشند یا به‌واسطهٔ تراشیدن و مانند آن کاری کنند که از بین برود.<br /> (مسئله ۴). دادن قرآن به کافر، فی حد نفسه مانعی ندارد...

فایل(های) الحاقی

احکام عملی قرآن ahkame amaliye ghoran.pdf 122 KB application/pdf