مال و ثروتی که بدون رنج و زحمت به‌دست آید خود به خود از دست می‌رود، زیرا سعی و تلاش در تحصیل آن به‌کار نرفته تا قدر و قیمت آن بر صاحب مال و مکنت معلوم افتد. مال و ثروت بادآورده چون به دیگری تعلق دارد همیشه دستخوش باد حوادث استو صاحبش هرآینه از آن طرفی نخواهد بست.<br /> بیهوده نیست که در ممالک راقیه و پیشرفته ثروتمندان واقع‌بین فرزندانشان را مجبور می‌کنند که به هنگام تحصیل علم و دانش ساعات فراغت را شخصاً کار کنند و به مال و منال پدر خوشدل و دل‌گرم نباشند...

فایل(های) الحاقی

باد آورده را باد می‌برد bad avarde ra bad mibarad.pdf 51 KB application/pdf