اصطلاح شیء شدن کلمه (یا به عبارت درست تر، کلام). که گاهی در مباحث ادبی از آن برای نشان دادن شکل یافتگی یک مفهوم در کلمات مکتوب یک داستان یا شعر به کار می‌رود، در نظر اول اصطلاحی غریب و متناقض به نطر می‌رسد. بی‌گانگی دو طرف این اصطلاح، یعنی کلمه و شیء چنان زیاد است که گویی جمع آن‌ها محال است و کاملاً به دور از واقعیت. این نکته چنان اهمیت دارد که احتمالاً توضیح آن به نحوی موثر نه تنها به درک بهتر خود این عبارت، که به فهم مهمترین ویژگی یک داستان خوب، یعنی شکل یافتگی آن نیز منجر می‌شود...

فایل(های) الحاقی

داستان همچون شیء dastan hamchon sheiie.pdf 113 KB application/pdf