ار مراجعه به منابع موجود تاریخی چنین بر می‌آید که کلمهٔ ”اسپاران“ بطلمیوس، ”سپاهان“ پهلوی و ”اصفهان“ عرب و ”اصفهان“ امروز لفظی قدیمی است و به احتمالقریب به یقین کلمه‌ای پهلوی است و ریشهٔ قدیمی‌تر از پهلوی آن مکشوف نیست. در عهد اشکانیان اصفهان مرکز و پایتخت یکی از ایالت‌های وسیعی بود که تحت فرمان ملوک اشکانی قرار داشت. در دورهٔ ساسانیان اصفهان محل سکونت و قلمرو نفوذ ”اسپوهران“ یا اعضای هفت خانواده بزرگ ایرانی که مشاغل عمده و مناسب سلطنتی در اختیار داشتند بود. بعد از اسلام اصفهان مانند دیگر شهرهای تا اوایل قرن چهارم تحت سلطهٔ اعراب بود و در زمان منصور خلیفهٔ عباسی مورد توجه قرار گرفت و به حاکم این شهر دستور داده شد در عمران و آبادی آن کوشا باشد...

فایل(های) الحاقی

تاریخچهٔ شهر اصفهان tarikhcheye shahre esfehan.pdf 332 KB application/pdf